Preguntes freqüents per al PDI

 
A qui em puc dirigir si tenc un dubte?

Dependrà del tipus de dubte, però ho podríem resumir en:

Informació específica d'aquest any:

 

Coneix la UIB

Què és el primer que hauria de fer un cop he signat el contracte amb la UIB?

Posar-te en contacte amb el director o directora del departament al qual t’han adscrit i del qual formaràs part. Al següent enllaç trobaràs tots els departaments. En cas que tinguis la docència assignada, envia també un missatge al cap d’estudis i al degà. Al següent enllaç trobaràs totes les facultats i escoles. Convé que també vagis als serveis administratius del departament.

Quina diferència hi ha entre facultats i departaments en relació amb la docència?

Les facultats o escoles s’encarreguen de l’organització dels ensenyaments i dels processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a l’obtenció de títols. L’equip de direcció de les facultats el formen el degà/ana i els vicedegans/anes, que són els caps d’estudis, i el/la secretari/ària. Els departaments s’encarreguen d’assignar el professorat a les assignatures de cada estudi, ja que són els responsables del personal docent. L’equip de direcció dels departaments està format pel director/a, subdirector/a i el/la secretari/ària.

En cas dels màsters, el responsable dels estudis és el director del Centre d’Estudis de Postgrau, i el responsable de la titulació és el director de cada màster.

Què vol dir PDI i PAS?

PDI vol dir personal docent i investigador.

PAS vol dir personal d’administració i serveis.

Hi ha cursos de formació per a PDI?

Sí. Els següents serveis ofereixen formació per a PDI:

Podeu consultar tota la informació dels cursos al Portal PAS-PDI

Podreu trobar-hi cursos amb matrícula oberta o aquells que ja han finalitzat i que podreu consultar per al vostre autoaprenentatge.

Per sol·licitar la inscripció als cursos del pla de formació per al PDI. Heu d’anar a la vostra UIBdigital>Gestions i serveis>Tràmits>Sol·licituds>Sol·licituds disponibles>Servei de Recursos Humans>Formació PAS i PDI.

Quins serveis i oficines hi ha a la UIB?

N’hi ha molts i molt diversos, com per exemple la Unitat de Gestió dels Estudis de Grau, el Servei Lingüístic, el Servei de Nòmines i Seguretat Social, etc. Els pots trobar tots a: Serveis i oficines

Es pot demanar alguna ajuda d'acció social?

Sí. Al següent enllaç hi trobaràs la informació necessària per sol·licitar-la.

Tenim assistència mèdica a la UIB?

La Unitat Mèdica té bàsicament dues funcions: la vigilància de la salut, i l’assistència mèdica als treballadors de la UIB i l’assistència en urgències vitals a la comunitat universitària.

Quina és l'adreça de la UIB?

Cra. de Valldemossa, km 7.5. 07122 Palma (Illes Balears). Tel.: 971 17 30 00

CIF: Q0718001A

Localització

 

Configura l'entorn de feina

Què és el Portal PAS-PDI i per a què serveix?

El Portal PAS-PDI és l’entorn de gestió personal on podràs accedir a butlletins, formació, directori amb correu electrònic del personal de la UIB, etc.

Hi trobaràs els manuals d'usuari, guies docents i horaris, així com l'accés a Acadèmic.

A l’apartat d’imatge institucional, pots trobar els logotips per descarregar i les plantilles per a presentacions.

Les credencials d’accés són les mateixes que per a UIBdigital.

Què és Acadèmic?

És la nova eina de gestió acadèmica que la UIB ha posat en marxa l'any acadèmic 2020-21. Ho podeu trobar integrat dins les opcions del Portal PAS-PDI.


Podreu consultar els apartats d'horaris, de guies docents de les assignatures i de campus docent on es pot descarregar amb format excel diferents llistats, consultar dades d'alumnes, etc.


També trobareu un apartat amb manuals d'ajuda, video tutorials i preguntes freqüents.

Què és UIBdigital i per a què serveix?

UIBdigital és l’entorn de gestió personal complementari al Portal PAS-PDI on es pot consultar nòmines, sol·licituds diverses, configuració del correu electrònic, etc.

Un cop hagis signat el contracte, al Servei de Recursos Humans et facilitaran un nom d’usuari i una clau d’accés per entrar a UIBdigital.

Dins UIBdigital clica sobre l'enllaç Ajuda, que trobaràs a la part superior dreta de cada pàgina, per obtenir informació de les aplicacions de docència i investigació. I si teniu algun problema amb el funcionament de l'aplicació ho podeu comunicar mitjançant l'enllaç de suport que surt al peu de la pantalla.

Com he de fer  una sol·licitud a través d’UIBdigital:

Puc disposar de correu electrònic institucional?

Sí, i a més, et recomanam que sigui el correu que utilitzis per a qualsevol gestió relacionada amb les teves tasques de la UIB. És el mitjà de comunicació oficial, on rebràs totes les notificacions oficials, convocatòries de reunions, etc. Al següent enllaç trobaràs el que necessites per crear un compte, canviar-ne el nom, etc.

Com puc redireccionar el correu de la UIB a un altre compte de correu electrònic?

El personal de la UIB pot redireccionar el seu correu institucional a un altre compte de correu electrònic seguint les indicacions del següent videotutorial:

 L’alumnat de la UIB ho pot fer seguint les indicacions d’aquest videotutorial:

Com puc connectar-me a la Wi-Fi de la UIB?

Segueix les passes explicades en aquest enllaç.

Hi ha qualque targeta universitària per al professorat?

Sí. Aquesta targeta permet l’acreditació del titular com a membre de la comunitat universitària, la identificació electrònica en certes aplicacions i la signatura electrònica amb certificats digitals. 

Puc editar la meva fitxa personal?

Per modificar les dades de la fitxa personal consulta el següent enllaç, hi trobaràs com pots incloure una fotografia, actualitzar el currículum, etc.

Té la UIB qualque programa de gestió del currículum vitae?

Sí. La UIB té el programa GREC de gestió del CV, el qual, a més, us permetrà tenir emplenada la «Fitxa del professor» de la web de la UIB. Vegeu el document d'ajuda.

Si no teniu accés a curricul@GREC, podeu crear un apartat per publicar el currículum breu al Portal PAS-PDI. A aquest enllaç, trobareu el manual i el vídeo tutorial per saber com ho heu de fer.

Per inserir un enllaç del currículum breu, ho podeu fer a: UIBdigital / Preferències / Dades Personals / Professionals / Edita, i, a l’apartat Currículum breu, afegir-hi la URL.

Tots els professors són responsables d’emplenar la seva fitxa personal i mantenir el CV breu actualitzat.

Puc disposar d'emmagatzemament al núvol amb qualque aplicació institucional?

La UIB proporciona accés a Office 365 a l'alumnat i al PDI. Cada usuari disposa d'una subscripció al programari Microsoft Office 365 ProPlus que inclou les últimes versions de Word, Excel i PowerPoint, Publisher i Access (aquests dos últims només per a PC). També permet utilitzar aquestes aplicacions al núvol, on cada usuari té 1 TB d'emmagatzematge en un compte OneDrive.
També pots utilitzar UIBcloud, que et permet accedir a les teves dades, compartir-les i sincronitzar-les.

 

A l'hora de fer classe

Quines normatives hauria de tenir presents per dur a terme la meva feina docent?

Especialment el Reglament acadèmic i les normatives pròpies de la facultat (les trobaràs a la web pròpia de la facultat).

Aquí tens l’enllaç a normatives que tenen a veure amb docència.

Al Full Oficial de la Universitat (FOU) es publiquen totes les normatives d’aplicació general a la UIB.

Què és un crèdit ECTS?

Un crèdit ECTS (European Credit Transfer System) és la unitat de mesura de la càrrega de feina de l’alumnat.

A la UIB, un crèdit ECTS correspon a 25 hores de feina. En moltes assignatures les hores es reparteixen en 10 hores presencials (classes magistrals, seminaris, problemes, pràctiques de laboratori...) i 15 de no presencials (estudi autònom, realització de treballs...). Les assignatures de 6 ECTS amb aquest repartiment tenen 60 hores presencials i 90 hores no presencials, si bé hi pot haver assignatures a les quals s’han assignat unes hores presencials diferents.

Què són les guies docents?

Són un contracte docent en què el professor dona a conèixer a l’alumne l’assignatura, amb la metodologia i el sistema d’avaluació, i que l’alumne accepta quan es matricula.

Els professors responsables de les assignatures o dels grups de cada assignatura han de presentar les guies docents en el període que marqui el calendari d’actuacions acadèmiques, d’acord amb els criteris que fixi la Comissió Acadèmica.

Els centres o els òrgans responsables dels estudis han de vetllar per la coherència global de les guies docents de totes les assignatures.

Les guies docents s’han de posar a disposició dels alumnes, almenys a la web de la UIB, abans d’iniciar-se el període de matrícula de cada any acadèmic.

Com s’elabora una guia docent?

Al mes de juny s’obre el termini per a l’edició de les guies docents de l’any acadèmic següent.

Manual d'elaboració de guies docents.

Preguntes freqüents. 

    Accés a Acadèmic (només per a centres adscrits)

 Als següents videotutorials, amb àudio, trobareu la manera de fer-ho: 

Els següents documents us poden servir d’ajuda:

Orientacions i criteris de la UIB per adaptar la docència a l’EEES.

 

Quin és el calendari de classes?

Al següent enllaç trobaràs tots els calendaris per centres.

Com puc saber els horaris de classe i exàmens?

Els horaris es poden consultar per dues vies:

 

Què he de fer si no puc assistir a una classe?

En primer lloc, avisar els alumnes com més aviat millor. En segon lloc, comunicar-ho a consergeria i/o als serveis administratius. En cas de baixa, contacta amb el cap de departament i amb el Servei de Recursos Humans.

Què són les tutories i què faig si no puc assistir-hi?

Són hores setmanals (la quantitat depèn del contracte) durant les quals s’ha d’estar disponible per a les consultes de l’alumnat al despatx o espai assignat. L’horari de tutories i el lloc on es faran les tutories es defineixen al juliol a UIBdigital a l'apartat de Docència i investigació > Tutories > Assignatures.

Si no es pot assistir a una tutoria, s’ha de seguir el mateix procediment de no assistència a una classe.

Dispòs d'alguna plataforma de teleducació (Aula digital) per facilitar la docència?

Sí. A la pàgina principal de la UIB trobaràs l’accés directe a Aula digital. També podeu accedir-hi des del Portal PAS-PDI, on hi ha l’enllaç a teleeducació, Aula digital. Clicant a l'enllaç següent disposareu de manuals, tutorials i altres utilitats.

Com puc activar l’assignatura a Aula digital?

Amb la implementació del nou sistema de gestió acadèmica, Acadèmic, totes les assignatures seran actives a Aula digital, no cal que enviar cap sol·licitud per activar-les.

De fet, s’ha creat un espai per a cada grup. Per exemple, si impartiu la mateixa assignatura per als grups 1 i 2, llavors tindreu un espai pel grup 1 i un altre per al grup 2.

 

En el cas que vulgueu tenir una única aula per als dos grups, ens podeu demanar que ho unifiquem emplenant la sol·licitud Modificacions assignatures Aula digital 2020-21 1r semestre

Es copia el contingut de les assignatures d’Aula digital d’altres anys?

Les assignatures noves estan totalment buides a Aula digital, i només disposen d’una plantilla, que ve per defecte.

Les assignatures que ja eren actives el curs passat a Aula digital, es copien al nou servidor amb tot el contingut, sempre que siguin els mateixos professors d’un curs per l’altre.

Si el professor que imparteix l’assignatura és nou, no disposarà del material del professor que l’ha feta el curs anterior.

En el cas que un professor deixi d’impartir una assignatura i vulgui cedir-ne el material, recursos i activitats al docent que se’n farà càrrec el curs següent perquè l’utilitzi i, fins i tot, el pugui actualitzar, ha d’autoritzar Campus Digital perquè faci aquesta gestió. Per aquest motiu, el professor que fa la cessió del material ha d’enviar a Campus Digital aquesta autorització signada. La trobarà a: Actualitzacions i cessions de materials per canvi de professorat.

Quan podran accedir els alumnes a Aula Digital?

Els alumnes hi podran accedir una vegada que s’hagin matriculat a partir del dia de començament de les classes de primer semestre, tant a les assignatures del primer com del segon semestre.

En el cas d’assignatures de segon semestre, si al professor no li interessa que els alumnes hi puguin accedir, pot ocultar l’assignatura. S’ha de recordar de posar-la visible quan comencin les classes.

Com visualitzar una assignatura a Aula digital

Disposam de l’eina antiplagi Turnitin?

Sí, i s’activa usant l’eina Tasques d’Aula digital. Per conèixer-ne el funcionament, podeu consultar el manual que explica com activar-lo i com consultar els informes d’originalitat.

Ofereix la Universitat estudis a les seus universitàries?

Sí. Els estudis s’imparteixen a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera

Si els estudis on imparteixes docència també es cursen a les seus, consulta amb el teu cap d’estudis si has d’impartir classes per videoconferència o seminaris a les seus.

Una normativa regula els exàmens dels estudis que s’imparteixen a les seus universitàries. Els exàmens s'han d'enviar a <e.menorca@uib.es> i <e.eivissa@uib.es>.

 

Avaluació

Quina normativa regeix els exàmens?

El capítol IV (articles 27 a 43) del Reglament acadèmic.

Períodes d’avaluació contínua, ordinària i extraordinària. Elements i criteris d’avaluació. Organització i execució de les proves. Frau en l’avaluació. Tipus de qualificació, etc.

Poden els alumnes demanar fer l'examen de la meva assignatura a les seus d'Eivissa i de Menorca?

Sí, independentment si els estudis també s’imparteixen o no a la Seu. El procediment està regulat a l’Acord executiu 11454. L’alumne ha de seguir una sèrie de tràmits.

Es poden corregir automàticament exàmens tipus test?

Sí, quan s’hagin respost amb una plantilla específica per a lectura òptica i s’hagi sol·licitat al servei de correcció d’exàmens. Consulta’n la normativa i els procediments.

Què he de fer si he detectat frau a qualque element d’avaluació?

Comunicar-ho mitjançant una sol·licitud a través d’UIBdigital.

Heu d’anar a: UIBdigital / Gestions i serveis / Sol·licituds / Vicerectorat de Docència / Informe de frau acadèmic en els processos d'avaluació i seguir les passes que indica el procediment.

Podeu consultar la normativa sobre frau acadèmic en els processos d’avaluació de la UIB al FOU núm. 502, Acord normatiu 13651 del dia 29 de setembre de 2020.

 

El dia a dia

Què he de tenir en compte en relació a la protecció de dades?

Al següent enllaç trobaràs la informació necessària sobre protecció de dades, i destacam el catàleg de funcions i obligacions del personal (català) i catálogo de funciones y obligaciones del personal (castellà).

Com puc fer servir el telèfon?

Per a telefonades internes, marca l’extensió (quatre dígits), i per a telefonades externes, marca primer un 0 i llavors el número de telèfon.

La UIB disposa del Manual d’usuari de telèfons i d’una guia ràpida per familiaritzar-se amb els terminals.

On puc trobar el telèfon i l'adreça electrònica d'una persona de la UIB?

Al directori de la web en pots trobar el telèfon, i al directori del portal PAS-PDI en trobaràs també l’adreça electrònica.

Com puc actualitzar les meves dades del directori telefònic?

Com puc demanar una alta de telefonia?

Has de fer una sol·licitud d’alta de telefonia mitjançant UIBdigital.

Què faig si el telèfon no funciona?

Heu de fer una sol·licitud d’avaria telefònica mitjançant UIBdigital.

Què faig si tenc una avaria informàtica?

 Telefonar al servei d’avaries del CTI: ext. 33 98.

Què faig si hi ha una avaria d'il·luminació, climatització o d'altres tipus al despatx o en una aula?

Avisa a consergeria.

A qui he de demanar material d'oficina?

Al teu cap de departament o als serveis administratius.

Com es fa una sol·licitud de material del magatzem de la UIB?

S’ha de fer una sol·licitud de material temporal o permanent del magatzem mitjançant UIBdigital.

Com puc demanar de comprar material nou (mobiliari, material informàtic)?

Us podeu adreçar als vostres serveis administratius per tramitar la sol·licitud de compra mitjançant el model de sol·licitud SPCI002, adreçada al Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica.

Com puc demanar una retirada de material?

Heu de fer una sol·licitud de retirada de material mitjançant UIBdigital.

Com puc sol·licitar un trasllat de material?

Heu de fer una sol·licitud de trasllat de material mitjançant UIBdigital.

Com i on puc fer fotocòpies?

Als serveis de reprografia de la UIB. Et demanaran a quin departament s’han de facturar. Si són per a exàmens, ho has d’especificar.

Com puc treure llibres de la biblioteca i consultar articles a través de revistes disponibles al catàleg de la UIB?

En qualsevol biblioteca, amb el DNI o el carnet de la UIB.

Com puc enviar documents per correu intern o extern?

Posa els documents dins un sobre amb el nom de la persona a qui els envies, el departament o servei on està i l’edifici, si és correu intern, o bé l’adreça postal, si és extern. Lliura el sobre a consergeria.