Preguntes freqüents

Què entenem per Pla de millora?

El Pla de millora (PdM) és el document que conté el conjunt d’objectius i d’accions correctives, preventives i de millora programades amb la intenció d’augmentar la qualitat del títol.

Quants plans de millora ha de tenir la titulació?

Únicament pot haver-hi un Pla de millora per titulació, que recollirà totes les accions de millora proposades per la comissió de garantia de qualitat (CGQ) des que s'implantà.

Quina relació hi ha entre el Pla de millora i els processos d'avaluació dels títols?

El Pla de millora serveix d’eina de planificació i seguiment de les accions que programa la comissió de garantia de qualitat (CGQ) per resoldre les possibles debilitats o mancances detectades en els processos d’avaluació (verificació, seguiment i acreditació) per garantir que el títol avaluat compleix els requisits necessaris per ser impartit.

Quina és l'estructura del Pla de millora?

Podem dividir el Pla de millora en dos apartats: planificació i seguiment

Quins són els elements de l'apartat de planificació d'un PdM?

 En funció de les necessitats de millora detectades, inclourem les accions de millora que considerem convenients per aconseguir un objectiu determinat, i planificarem els responsables de dur-la a terme i el temps previst de realització.

 • Identificació de l’AdM. Identificarem l’AdM amb el codi XXXX-AdM-NN, on XXXX és el codi del títol i NN és un número correlatiu. Per exemple, la primera acció de millora recollida en el Pla de millora del grau GXXX serà la GXXX-AdM-01.
 • Objectiu de millora. És l’aspecte concret que es vol millorar o corregir i ha d’estar formulat en infinitiu i d’una manera concreta, mesurable i avaluable. Cal tenir en compte que un mateix objectiu molt sovint es pot assolir realitzant múltiples accions, i que allò que enumeram i codificam són les accions, no els objectius.
  • Un bon mètode de definició d’objectius és la metodologia SMART. És a dir, els objectius han de ser:
   • S. eSpecífic
   • M. Mesurable
   • A. Assequible
   • R. Rellevant
   • T. Temporal, és a dir, limitat en el temps
 • Acció de millora: és l’acció concreta que hem de fer per poder assolir l’objectiu proposat.
 • El responsable de cada actuació és la persona o unitat que ha d’executar aquesta acció de millora. El responsable de qualitat pot distribuir accions de millora entre diferents persones, col·lectius, etc. En tot cas, els ha de fer saber que tenen la responsabilitat de dur a terme aquella acció.
 • Data de començament i de finalització prevista de l’acció.

Quins són els elements de l'apartat de seguiment d'un PdM?

Cada vegada que revisem el Pla de millora farem un seguiment de les AdM que estiguin planificades i en modificarem els aspectes següents:

 • L’estat de l’acció: no iniciada, ajornada, cancel·lada, en execució o finalitzada. En cas que sigui una acció periòdica, s’ha d’especificar l’estat en què es trobi en la data de publicació del PdM.
 • Data de finalització real: s'ha d'especificar la data en què es dona per acabada aquesta acció.
 • Observacions: relacionades amb l’AdM. Per exemple, els motius pels quals s’ha cancel·lat o ajornat l’AdM; si està relacionada amb una altra AdM, etc.

Pot un mateix objectiu tenir més d'una acció de millora?

En cas que s’incorporin noves accions a un mateix objectiu, s’ha d’emprar un codi nou. En aquest cas, es pot actuar de diferent manera:
a) Incorporar la nova acció al final del PdM, repetint l’objectiu de millora i numerant la nova AdM amb l’identificador correlatiu corresponent.
Exemple:

IdentificadorObjectiu de milloraAcció de millora
GXXX-AdM-01Millorar la informació publicada a la webIncloure l'idioma d'impartició de les assignatures
GXXX-AdM-02 Publicar les guies docents pendents
GXXX-AdM-03Millorar la informació publicada a la webIncloure les dades de participació a les enquestes

b) Incorporar la nova acció en l’objectiu que es vol assolir i que ja està considerat al PdM, numerant la nova AdM amb l’identificador correlatiu corresponent al de la darrera acció del PdM. Encara que els codis quedin alterns, és necessari mantenir la codificació original i identificar les noves AdM amb el codi correlatiu que els correspongui.
Exemple:

IdentificadorObjectiu de milloraAcció de millora
GXXX-AdM-01Millorar la informació publicada a la webIncloure l'idioma d'impartició de les assignatures
GXXX-AdM-02 Publicar les guies docents pendents
GXXX-AdM-03 Incloure les dades de participació  a les enquestes

 

Com hem d'actuar quan una AdM depèn d'una unitat o persona que no és de la nostra responsabilitat?

Quan una acció de millora no depèn de nosaltres podem actuar de dues maneres:

 • Determinar l’acció fins al punt que nosaltres puguem arribar. Per exemple, sol·licitar, negociar, etc.
 • Contactar amb la unitat o persona que ha de fer la tasca per consensuar l’acció i planificar-la conjuntament. En aquesta cas, és fonamental que l’altra unitat o persona sigui plenament conscient del compromís que adquireix i de la planificació establerta.

Com s'aprova la modificació del Pla de millora?

El responsable de qualitat, juntament amb la comissió de garantia de qualitat del títol, farà el seguiment de les accions de millora ja existents, i proposarà incloure-hi noves accions de millora.
Com a passa prèvia a l’aprovació del Pla de millora per part de la CGQ, el responsable de qualitat farà arribar la proposta de PdM a la UGEG perquè en pugui fer una revisió tècnica. Un cop l’hagin revisat, tornaran el PdM al responsable de qualitat perquè pugui fer-hi els canvis necessaris per ajustar-se als suggeriments resultants de les revisions abans d'aprovar-lo definitivament.
El Pla de millora ha de ser aprovat per la CGQ i la data de la seva darrera actualització coincidirà amb la de l'aprovació. S'informarà a la junta de centre.

Quan es fa el seguiment del PdM?

Es considera convenient revisar i actualitzar el Pla de millora com a mínim una vegada a l’any. I, en tot cas, un cop rebudes les recomanacions derivades de l'informe final de seguiment extern i de l'informe final de renovació de l'acreditació en un màxim de 3 mesos.

Una vegada aprovat, com es publica el Pla de millora al web?

El responsable de qualitat és l’encarregat de custodiar el Pla de millora i l’ha d’enviar a ugeg@uib.es perquè el publiqui a l'apartat qualitat del web del títol, on únicament serà visible la darrera versió.