Verificació i modificació dels plans d'estudis

El Reial decret 822/2021, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat, fixa les directrius, condicions i els procediments d'assegurament de la qualitat dels plans d'estudis, la superació dels quals permet obtenir títols universitaris oficials vàlids a tot el territori nacional. Aquests procediments es concreten en la verificació del pla d'estudis com a requisit per a l'acreditació inicial del títol i la seva inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT); així com el seguiment, la modificació i la renovació de l'acreditació ja atorgada.

Normativa

Normativa referent a la verificació, modificació i implantació de titulacions universitàries de grau

Per iniciar la modificació d'un pla d'estudis o per proposar-ne un de nou, teniu present la següent normativa:

  • El Reial decret 822/2021 pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat, fixa les directrius, condicions i els procediments d'assegurament de la qualitat dels plans d'estudis.
  • Acord normatiu 13866 del dia 23 de febrer de 2021 pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la UIB.