Informes de seguiment

La Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ) de cada titulació de grau és l’encarregada d’elaborar un Informe Anual de Seguiment i avaluació (IAS). Es tracta d'analitzar i avaluar els resultats i el procés d’aprenentatge dels estudiants a partir dels indicadors més rellevants i de la informació obtinguda a partir de les enquestes de satisfacció dels diferents col·lectius implicats, queixes i suggeriments, etc.

El document resultant de l'IAS ha de ser aprovat per Junta de centre o òrgan competent. I, posteriorment, ratificat per la Comissió de Garantia de Qualitat de la UIB (CQUIB). Finalment, en el cas que correspongui fer-ne un seguiment extern, seran lliurats a l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) per la seva avaluació externa.

Els informes derivats d’aquest procés són públics a la web de la titulació per rendir comptes del seu desenvolupament i del seu compromís amb la qualitat i la millora continua.