Pla de millores (PdM)

El pla de millores (PdM) d’un títol és la proposta d’actuacions resultants d’un diagnòstic, que recull i formalitza els objectius de millora i les actuacions corresponents per resoldre el punts febles detectats, de manera temporalitzada. Ha d’incloure mecanismes de control i seguiment precisos. 

La Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ) d’un grau és la responsable d’analitzar periòdicament el desenvolupament de la titulació responsable i reflexiona sobre el seu funcionament a partir de la informació pública, les dades, els indicadors i la informació qualitativa derivada del SGIQ a fi de detecta els aspectes a millorar. La CGQ és l’encarregada de revisar i mantenir actualitzat el PdM. 

Totes les actuacions de millora proposades en el marc dels diferents processos de seguiment i avaluació (verificació, seguiment i renovació de l’acreditació) es recullen i formalitzen en el Pla de Millores (PdM) de la titulació.