Acreditació dels estudis de grau

 imatge acredita

L’acreditació forma part d’un procés d’avaluació global, de caràcter obligatori, que configura el cicle de vida d'una titulació: verificació, avaluació i seguiment, amb possibles modificacions, i finalment, l'acreditació. 
D’acord amb la normativa estatal (RD 822/2021), els centres universitaris que no estiguin acreditats institucionalment, hauran de renovar l'acreditació inicial o verificació dels seus títols oficials de grau de 240 crèdits, de màster i de doctorat en un termini màxim de sis anys des de la data d'inici d'impartició o bé de la darrera acreditació. En el cas de graus de 300 o 360 crèdits el termini màxim serà de vuit anys.
 
Aquest procés no és més que una comprovació que la titulació es desenvolupa tal com estava planificada a la memòria de verificació i ha seguit un procés d'avaluació i seguiment adequat. Se centra a garantir la qualitat dels ensenyaments, assegurar la transparència i rendir comptes a la societat del programa formatiu i dels resultats obtinguts per poder continuar oferint l’estudi. És la culminació del procés de seguiment, ja que fa una anàlisi específica dels resultats obtinguts en els diversos ensenyaments. 

 

Exposició pública

Com a continuació del procediment per la renovació de l'acreditació, un mes abans de la visita externa, la Universitat, a través de la pàgina web de la UGEG, posarà en exposició pública l’informe d’autoavaluació juntament amb una bústia de suggeriments perquè tots els col·lectius implicats puguin aportar la seva opinió respecte al contingut. 
En haver acabat el termini de presentació de suggeriments, es farà un informe amb els comentaris i suggeriments rebuts o indicant que no se n'ha rebut cap. Aquests comentaris es lliuraran als avaluadors el dia abans de la visita externa.
 

En aquest moments no hi ha cap estudi de grau en exposició pública.