Acreditació dels estudis de grau

 imatge acredita

L’acreditació forma part d’un procés d’avaluació global, de caràcter obligatori, que configura el cicle de vida d'una titulació: verificació, avaluació i seguiment, amb possibles modificacions, i finalment, l'acreditació. 
D’acord amb la normativa estatal (RD 822/2021), els centres universitaris que no estiguin acreditats institucionalment, hauran de renovar l'acreditació inicial o verificació dels seus títols oficials de grau de 240 crèdits, de màster i de doctorat en un termini màxim de sis anys des de la data d'inici d'impartició o bé de la darrera acreditació. En el cas de graus de 300 o 360 crèdits el termini màxim serà de vuit anys.
 
Aquest procés no és més que una comprovació que la titulació es desenvolupa tal com estava planificada a la memòria de verificació i ha seguit un procés d'avaluació i seguiment adequat. Se centra a garantir la qualitat dels ensenyaments, assegurar la transparència i rendir comptes a la societat del programa formatiu i dels resultats obtinguts per poder continuar oferint l’estudi. És la culminació del procés de seguiment, ja que fa una anàlisi específica dels resultats obtinguts en els diversos ensenyaments. 

 

Exposició pública

Com a continuació del procediment per la renovació de l'acreditació, un mes abans de la visita externa, es posa en exposició pública l’informe d’autoavaluació. Durant aquest periode tots els col·lectius (PDI, PTGAS i alumnat) ens poden fer arribar els seus comentaris o suggeriments.
 
En haver acabat el termini de l'exposició pública, el resultat es lliurarà als avaluadors el dia abans de la visita externa.
 
Període d’exposició pública: del 8 d'abril al 2 de maig de 2024
 
TitulacióData de la visita externaData d'expiració de l'acreditacióInforme d'autoavaluació
Grau de Direcció Hotelera7/05/202410/09/2024 Document
Grau de Medicina13/05/202412/09/2024 Document