Acreditació dels estudis de grau

 imatge acredita

L’acreditació forma part d’un procés d’avaluació global, de caràcter obligatori, que configura el cicle de vida d'una titulació: verificació, avaluació i seguiment, amb possibles modificacions, i finalment, l'acreditació. 
D’acord amb la normativa estatal (RD 822/2021), els centres universitaris que no estiguin acreditats institucionalment, hauran de renovar l'acreditació inicial o verificació dels seus títols oficials de grau de 240 crèdits, de màster i de doctorat en un termini màxim de sis anys des de la data d'inici d'impartició o bé de la darrera acreditació. En el cas de graus de 300 o 360 crèdits el termini màxim serà de vuit anys.
 
Aquest procés no és més que una comprovació que la titulació es desenvolupa tal com estava planificada a la memòria de verificació i ha seguit un procés d'avaluació i seguiment adequat. Se centra a garantir la qualitat dels ensenyaments, assegurar la transparència i rendir comptes a la societat del programa formatiu i dels resultats obtinguts per poder continuar oferint l’estudi. És la culminació del procés de seguiment, ja que fa una anàlisi específica dels resultats obtinguts en els diversos ensenyaments. 

 

Procediment

 El procés d’acreditació consta de tres fases:

  • Autoavaluació del títol fonamentada en l'elaboració d'un informe d'autoavaluació (IA) per part de la seva Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ), juntament amb les taules i evidències justificatives. El document resultant es posa en exposició pública perquè els col·lectius implicats puguin fer les seves aportacions.
  • Visita externa: un grup d’avaluadors, nomenats per l’AQUIB, visiten la UIB, s'entrevisten amb els diferents col·lectius universitaris per conèixer el funcionament de la titulació i contrasten la informació recopilada.
    El responsable del títol haurà de presentar les proves d'avaluació dels estudiants de dues o tres assignatures seleccionades pels avaluadors, una mostra de treballs de fi de grau, així com d'altres evidències addicionals del pla d'estudis.
  • Avaluació de la comissió d'acreditació: les comissions d’acreditació de l’AQUIB valoraran l’informe d’autoavaluació, l’informe de visita i la resta d’informació disponible. El resultat serà un informe provisional d’acreditació (IPA) Transcorregut aquest període, la comissió emetrà un Informe final de renovació de l'acreditació (IFA) en termes favorables o desfavorables indicant, si escau, els aspectes que necessàriament han de ser modificats a fi d’obtenir un informe favorable que remetrà a la Universitat, al Consell d'Universitats, al Ministeri d'Educació i a la Comunitat Autònoma. Aquesta fase tanca el cercle de vida d’un ensenyament.
Des de la UGEG es coordina i es gestiona tot el procés de la renovació de l'acreditació en totes les seves etapes, es dona formació i assessorament tècnic als equips implicats i es realitza el tràmit administratiu.
 
  1. Procediment general
  2. Procediment UIB
 Documentació
  1. Documentació oficial de l’AQUIB
  2. Orientacions per a l’elaboració de l'informe d’autoavaluació (IA)
  3. Normativa de referència