Catedràtic/a (CU) i Titular d'Universitat (TU)

Quin és el procés que he de seguir si vull acreditar-me?

Has d’acreditar-te a través del programa ACADEMIA de l’ANECA. El termini roman obert tot l’any (excepte el mes d’agost) i l’informe d’avaluació té validesa a tot el territori espanyol.

Quins requisits he de complir per optar a l’acreditació?

Per a la figura de TU, és requisit indispensable estar en possessió del títol de doctor.

Per a la figura de CU, hauràs de complir algun dels requisits següents:

 1. Pertànyer al cos de titular d’universitat
 2. Trobar-te en alguna de les situacions previstes per l’article 13 del RD 1312/2007 modificat pel RD 415/2015.

Hi ha qualque guia o manual que faciliti l’ANECA?

Sí. Pots trobar informació a la pàgina web del programa ACADEMIA, així com descarregar una guia d’ajuda.

Quins són els apartats que s’avaluen a l’acreditació?

S’han d’acreditar evidències de qualitat en els apartats següents: activitat investigadora, activitat docent o professional, experiència en gestió i administració educativa i científica, i aspectes normatius.

Quines consideracions generals he de tenir presents per a l’acreditació?

 • La regularitat i coherència del currículum, especialment dels darrers cinc anys per a l’acreditació com a TU, i dels darrers deu anys, per a l’acreditació com a CU.
 • Tenir una docència àmplia i variada, que inclogui aspectes com ara grau de responsabilitat, cicles que s’han cobert i assignatures diferents, incloent-hi teoria i pràctica.
 • Dirigir tesis i/o treballs de fi de grau i màster. És millor que la direcció de la tesi sigui unipersonal o, en tot cas, codirigida (entre dues persones).
 • Els projectes d’innovació docent estan ben valorats.
 • Ser l’/la investigador/a principal d’algun projecte d’investigació.
 • En les àrees cientificotècniques, és important la transferència de la investigació, mitjançant contractes d’explotació o patents.
 • La mobilitat postdoctoral, mínima d’un mes, remunerada, amb invitació i preferentment amb resultats d’investigació fruit de l’estada. Es valora igualment que s’hagi aconseguit beca per a la mobilitat.

 

De quina manera em pot ajudar el Servei de Biblioteca en el meu procés d’acreditació?

El Servei de Biblioteca i Documentació ha activat el Portal de l’Investigador, on podràs trobar ajuda per:

 • Localitzar les cites que reben els teus articles.
 • Cercar el factor d’impacte d’una revista.
 • Conèixer els índexs de qualitat de les publicacions (revistes, llibres, actes de congressos...).
 • Cercar les citacions rebudes en articles, llibres i capítols de llibres.
 • Cercar els indicis de qualitat editorial de les publicacions científiques.
Calcular el teu índex H.

On puc trobar o sol·licitar informació requerida per a l’acreditació?

Et mostram els certificats o documents que pots necessitar, la manera com els pots sol·licitar i on has d’adreçar-te:

 

Tipus de certificat/document

Via de sol·licitud

Tràmit/Contacte

Full de serveis

Per correu electrònic

Servei de Recursos Humans

Per acreditació de CU i TU:
Esperanza Perelló Gelabert
esperanza.perello@uib.es
 
Per acreditació de professors contractats:
Mercedes Moll
merce.moll@uib.es

Grau

Docència impartida (grau)

Direcció de TFG/PFC
Membre de tribunal de TFG/PFC

Membre de comissió de reconeixement i transferència de crèdits

Membre de comissió de garantia de qualitat

UIBdigital

Serveis administratius

Màster

Docència (especifica les assignatures i les hores que has impartit)

Direcció o codirecció d’estudis de màster

Tutorització o cotutorització de projecte de fi de màster

Membre de tribunal del treball de fi de màster

Membre de comissió de reconeixement i transferència de crèdits

Membre de Consell d’Estudis

Membre de comissió d’elaboració i disseny (CED)

Membre de comissió de garantia de qualitat

Membre de comissió acadèmica

 

Doctorat

Docència (especifica les assignatures i les hores que has impartit)

Direcció o codirecció de programa de doctorat

Direcció o codirecció de tesi doctoral

Membre de tribunal de tesi doctoral

Membre de comissió de garantia de qualitat

Membre de comissió acadèmica

UIBdigital

Centre d'Estudis de Postgrau

Certificats per als professors de postgrau de la UIB

Qualitat de la docència impartida (grau i màster)

UIBdigital

Servei d'Estadística i Qualitat Universitària
Informes d'opinió dels alumnes sobre la tasca docent del professorat

Projectes d’innovació docent

Per correu electrònic

IRIE

<formacio.irie@uib.es>

Estudis propis

Direcció, coordinació, docència

Per correu electrònic

FUEIB – UIBTalent

<uibtalent@fueib.org>

 

Quins criteris d’avaluació se segueixen?

Hi ha unes orientacions generals per a l’aplicació dels criteris, però de manera específica depèn de cada àrea de coneixement. Aquestes són: Art i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura.

A més, hi ha uns criteris específics per avaluar l’apartat d’experiència en gestió.

S’estableix un sistema de baremació de quatre nivells: A, excepcional; B, bo; C, compensable; D, insuficient; i una categoria especial, E, per a aquelles carreres desenvolupades en àmbits acadèmics i científics no compatibles amb els criteris propis del sistema acadèmic espanyol. Aquests nivells s’apliquen a cada un dels àmbits avaluats.

Les dimensions principals són les d’investigació i docència, en les quals hi ha tres tipus de mèrits: obligatoris, complementaris i específics (aquest darrer només per a CU). Les altres dimensions funcionen com a «compensatòries» quan existeixen dèficits no greus (valoració C) a les esmentades anteriorment. Si a investigació o docència s’obté una D, la sol·licitud queda automàticament denegada.

 

Taula 1. Combinacions per a una avaluació positiva a TU

 

Investigació

Docència

Transferència / Activitat professional

Gestió

Formació

Qualificació mínima

B

B

 

 

 

Qualificació mínima

A

C, E

 

 

B

Qualificació mínima

B

C

B

 

B

Qualificació mínima

B

C

 

B

B

Qualificació mínima

C

B

A

 

B

 

Taula 2. Combinacions per a una avaluació positiva a CU

 

Investigació

Docència

Transferència / Activitat professional

Gestió

Qualificació mínima

B

B

 

 

Qualificació mínima

A

C, E

 

 

Qualificació mínima

B

C

B

 

Qualificació mínima

B

C

 

B

Qualificació mínima

C

B

A

 

Qualificació mínima

C

B

 

A

 

De quina manera puc accedir a l’aplicació informàtica?

Pots accedir a l’aplicació informàtica clicant aquí, però abans et recomanam que llegeixis les instruccions següents.

Cal dir que emplenar l’aplicació és una tasca costosa i et recomanam que ho facis amb temps, donat que, a més d’incorporar-hi els mèrits, els has de descriure com a obligatoris, complementaris i específics per a docència i investigació.

De quina manera he de marcar els mèrits de l’activitat investigadora en el programa ACADEMIA?

Has d’anar a: Currículo > Actividad investigadora > Calidad y difusión de los resultados de la actividad investigadora. Aleshores, hi podràs afegir publicacions clicant a «Nuevo» i, en haver-ho fet, podràs marcar-les com a mèrits obligatoris, complementaris o específics. Per fer això, només has de marcar les publicacions i anar a «Opciones», on desplegaràs els tres tipus de mèrits. S’hi inclou una bandera vermella per al mèrit obligatori; una de groga per al mèrit complementari, i una de verda per al mèrit específic.

Per desmarcar els mèrits obligatoris hauràs d’anar a: Currículo > Méritos obligatorios >, i marcar-hi el mèrit que vols desactivar i clicar «Desmarcar» com a mèrit obligatori.

Per desmarcar els mèrits complementaris hauràs d’anar a: Currículo > Méritos complementarios > Gestión de méritos complementarios >, i marcar-hi els mèrits que vols desmarcar i acceptar.

Per desmarcar els mèrits específics hauràs d’anar a: Currículo > Méritos específicos > Gestión de méritos específicos >, i marcar els mèrits que vols desmarcar i acceptar.

De quina manera he de presentar la documentació?

Les sol·licituds d’avaluació es poden presentar de dues maneres:

·         A través de la seu electrònica del MECD, si disposes de DNI electrònic o de certificat electrònic. O bé,

·         En paper, imprimint-la des de l’aplicació informàtica. En aquest cas, l’hauràs d’enviar a l’ANECA a través de qualsevol registre públic, correu certificat o a la seu de l’ANECA, c/Orense, 11, 7a planta, 28020 Madrid.

 

En tots els casos, hauràs d’enviar a l’ANECA un exemplar de la sol·licitud, la documentació preceptiva i la documentació acreditativa dels mèrits al·legats que no hagis penjat a l’aplicació informàtica.

Què passa si m’oblid de lliurar un document requerit o bé si hi manca informació?

En cas que la sol·licitud no compleixi els requisits formals, t’ho comunicaran i et sol·licitaran que l’esmenis en el termini de deu dies.

Puc saber l’estat de la meva sol·licitud?

Sí, en qualsevol moment, a través de l’aplicació del programa ACADEMIA.

Quin termini pot passar fins a l’emissió de l’informe d’avaluació?

Sis mesos, a partir de l’endemà de l’entrada de la sol·licitud al registre de l’ANECA.

Si l’acreditació és positiva, l’he de renovar?

No. L’acreditació no té caducitat.

Si l’acreditació és negativa, puc reclamar? Quin termini tinc per fer-ho?

Sí. Si reps una avaluació negativa, i prèviament a la resolució definitiva, la comissió d’acreditació et remet la proposta de resolució, degudament motivada, amb l’objectiu que, en el termini de deu dies, adrecis al president de la comissió les esmenes que estimis pertinents.

Si l’acreditació és definitivament negativa, la puc tornar a sol·licitar?

En el cas d’una resolució negativa, no podràs sol·licitar una altra acreditació fins que no hagin transcorregut divuit mesos des de la presentació de la sol·licitud que així hagi estat dictaminada.